KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

YouTube platformunda yer alan Boarding Info kanalında yayınlanacak ‘Kim Daha Havacı?’ isimli yarışma programına Başvuru Formu doldurmak suretiyle tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (İşbu metinde KVKK olarak anılacaktır) hükümleri doğrultusunda hukuka uygun biçimde toplanarak işlenmektedir. Muhammed Yılmaz ve Boarding Info Medya, Reklam ve Danışmanlık Şti., başvuran adaylardan aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için, elektronik ortamda sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve fiziki ortamda saklama alanlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır .

Tarafımıza ilettiğiniz, üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler için ilgili kişilerden KVKK uyarınca açık rıza aldığınız kabul edilmektedir. Şayet ilgili kişilerin açık rızaları ve söz konusu kişisel verileri paylaşmaya yetkiniz yoksa, bu bilgileri tarafımızla paylaşmamanız gerekmektedir.
“Kim Daha Havacı” yarışmasına başvuru kapsamında dolduracağınız form işlenmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi belirtmemeniz gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

İnternet ortamında www.boardinginfo.com/yarisma adresindeki, tarafınızca doldurulan Başvuru Formu’nda ve çağrılmanız halinde sözlü ya da çeşitli platformlarda yapılacak görüntülü görüşmede iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizden olan; adınız, soyadınız, doğum yılınız, cinsiyetiniz, mesleğiniz, telefon numaranız, yaşadığınız şehir, mail adresiniz, yaşadığınız şehir ve kendiniz ile ilgili vereceğiniz diğer kişisel bilgiler, KVKK’ nın 4. maddesinde sayılan; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak toplanmakta ve YouTube Topluluk Kuralları’na uygun şekilde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;

• Yarışmacı olmaya hak kazanmanız halinde, başvurunuzun kabulü öncesi tarafınız ile iletişime geçebilmek ve sözlü/görüntülü görüşmeye davet vs işlemler için, iletişim bilgilerinizi kullanarak yarışma programının devamlılığını temin etmek,
• Yarışmaya katılmak üzere başvuruda bulunan diğer adaylar arasında ayırt edilebilirliğinizi sağlamak,
• Yarışmaya farklı yaş gruplarından adayların katılımının sağlanması ve katılımcılar arasında kadın, erkek oranının dengelenmesi,
• Özel yetenekleriniz, ilgi alanlarınız, hobileriniz, fobileriniz ve izleyici kitlesinin ilgisini çekebilecek, sizi diğer başvuruculardan farklı kılan özelliklerin belirlenebilmesi,
• Eğitim seviyeniz, yaptığınız meslek ve diğer becerileriniz göz önüne alınarak yarışmaya yetkinlik seviyenizin ölçüleceği kriterleri belirleyebilmek,
• Ülkemizin bölge, şehir, memleket farklılıkları gözeterek, farklı kentlerinden ve bölgelerinden yarışmacı adayları belirleyebilmek,
• Eğitim seviyesi, meslek ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin her başvurucuya yarışmaya katılımda fırsat eşitliği sağlanması,
• Yarışma programının akışının düzenlenebilmesi ve daha ilgi çekici yarışmacılar seçilebilmesi,
• İzleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek eşitlik temelinde toplumun her kesiminden yarışmacı adayı belirleyebilmek,
• Yarışma akışının çoksesliliği ve kültürel çeşitliliği ön plana çıkaran yapısını koruyabilmek,
• Yayınlarımızda farklı grupları birleştirici içerikler sunabilmek ve bir grup insanın; cinsiyet, milliyet, etnik köken, bedensel ve zihinsel engelli olması veya benzeri nedenlerle dışlanmasının önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yayınlar yapabilmek adına yarışmacı adayları belirleyebilmek,
• Seçilmeniz halinde gerçekleşecek olan yarışma programının akışını, paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz ışığında belirleyebilmek ve şekillendirebilmek amaçları ile işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinden dolduracağınız Başvuru Katılım Formu ve sözlü/görüntülü görüşmeler kapsamında sözlü, yazılı ve elektronik yolla, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

• Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda;
• Görüşmeye ve yarışmaya katılımcı olarak çağrılmanıza dair, iletişime geçilmesi hususunda destek alınması, yarışma programına ilişkin aşamaların yürütülmesi,
• Avukatlar, denetçiler, mali müşavirler vergi danışmanları ve sair danışmanlık ve hizmet alınan üçüncü kişilere kanuni haklarımızı kullanabilmemiz,
• Yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerimiz düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkemeler ve icra müdürlükleri gibi adli merciler ve idari kamu kurumu veya kuruluşlar gibi mercilere, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amaçlarıyla,
• Ve Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili diğer kurum, kuruluş ve üçüncü kişilere kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
İş bu hakkınızı kullanmak istediğinizde talebinizi; KVK Kurul’u tarafından belirlenen yöntem yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel Veri sahibinin, KVKK’dan doğan haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresini bildirmesi zorunlu olup, başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri de eklemesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup, yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurunuz Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında cevaplandırılacak olup, Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş başvuru sahibinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına kişisel veri sahibinden kimliğin doğrulanmasına ilişkin bilgi talep edecektir. Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bu işlem için ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

adbanner